Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Veiksniai, apsunkinantys šeimos politikos formavimą

Review

Straipsnyje pateikiami kokybinio tyrimo „Ekspertų požiūris į šeimos politiką" rezultatai. Tyrimas atskleidė, jog šeimos politika nėra prioritetinė politikos sritis: politinių jėgų kaita ir finansinių išteklių šeimos politikos priemonėms trūkumas daro neigiamą įtaką šeimos politikos formavimo nuoseklumui ir veiksmingumui. Šeimos klausimus veiksmingai spręsti trukdo valdžios lygių, institucijų ir sektorių bendradarbiavimo stoka, šeimos politikos koordinavimo problemos. Nors vyriausybės skiria vis daugiau dėmesio šeimos politikos klausimams, jis nepakankamai pagrįstas realiais veiksmais. Politikams dažniau patrauklios trumpalaikės, greitą efektą duodančios šeimos politikos priemonės nebūtinai pagerina šeimų padėtį. Aktyvus pilietinės visuomenės įsitraukimas į šeimos politikos formavimą aktualizuoja šeimos politikos klausimus. Kurti šeimai palankią aplinką sunkiau dėl menko nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo, katalikiškosios pakraipos organizacijų dominavimo, sąlygojančio neproporcingą interesų atstovavimą formuojant šeimos politiką. Šeimos politikos stebėjimas ir veiksmingumo vertinimas yra labai svarbus politikos formavimo etapas. Tačiau, ekspertų požiūriu, šio etapo nepakanka, todėl neišplėtojamos galimybės formuoti šeimos politiką. Modernizuojant šeimos politiką, būtina nuodugniai išanalizuoti situaciją, nustatyti įgyvendinamų politikos veiksmų ir priemonių adekvatumą, pasinaudoti rezultatyviomis kitų šalių paramos šeimai modelių idėjomis. Kadangi dar nepakankama išnaudotos galimybės pasitelkti mokslinius tyrimus formuojant šeimos politiką, šeimos politikos srityje priimami moksliškai nepagrįsti sprendimai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"