Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbo identiteto sampratos Lietuvoje ir Suomijoje palyginimas

Review

Straipsnyje pateikiami tyrimo, kuriame bendra tyrėjų grupė iš Suomijos Laplandijos universiteto ir Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto palygino rezultatus – kaip socialinio darbo identitetas suprantamas Lietuvoje ir Suomijoje. Tyrimo medžiagą sudarė dviejų prieš tai tyrėjų grupės atliktų tyrimų medžiaga. Pirmame tyrime buvo tiriama kaip socialinio darbo identitetą supranta Lietuvos socialinio darbo doktorantai, nuo 2002 m. studijuojantys Laplandijos universitete (žr. Gudliauskaitė–Godvadė at al., 2008). Antrame tyrime buvo atskleista kaip socialinio darbo identitetą supranta suomiai, kurie 1994 – 2005 metais studijavo socialinio darbo doktorantūroje įvairiuose Suomijos universitetuose (žr. Gudliauskaitė–Godvadė et al., 2009). Abiejų minėtų tyrimų dalyvių atsakymai į analogišką klausimyną buvo analizuoti kokybinės turinio analizės metodu. Siekdami palyginti supratimą apie socialinio darbo identitetą Lietuvoje ir Suomijoje, tyrėjai palygino turinį kategorijų, gautų kategorizuojant minėtų tyrimo dalyvių atsakymus į klausimus: Kaip jūs suprantate, kas tai yra socialinis reiškinys? ir Kaip reiškiniai turėtų būti moksliškai tyrinėjami kaip socialinio darbo reiškiniai? Gauti palyginimo rezultatai straipsnyje apibendrinami 9 supratimo dimensijomis. 3 dimensijos apima panašumus ir skirtumus, susijusius su supratimu apie socialinio darbo reiškinius: problematiška prigimtis ir pagalbos ypatumai; socialinio darbo reiškiniai kaip tokie; mokslo ir studijų objektas. 6 dimensijos apima panašumus ir skirtumus, susijusius su supratimu apie socialinio darbo mokslinį identitetą: nuostata; tyrėjo pozicija; požiūris; metodai; kas turi būti tiriama; rezultatas. Straipsnyje trumpai palyginamas kontekstas, kuriame formuojasi Suomijos ir Lietuvos socialinio darbo identitetas ir kuris reikšmingas socialinio darbo identiteto suvokimo palyginimui. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad socialinio darbo identiteto supratimas ir Lietuvoje, ir Suomijoje stipriai siejamas su problemų sprendimu bei pragmatizmu. Tyrėjai daro prielaidą, kad tai gali būti paaiškinta panašiomis socialinio darbo ištakomis abiejose šalyse. Tiek Suomijoje, tiek Lietuvoje socialinis darbas prasidėjo nuo pagalbos vargšams ir labdaringos veiklos. Tyrimas atskleidė reikšmingus skirtumus socialinio darbo kaip mokslo supratime. Suomių supratimas apie socialinį darbą kaip mokslą yra daug turtingesnis, kas gali būti paaiškinama skirtingu istoriniu kontekstu.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"