Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Fenomenologinis metodas kaip proto disciplina

Review

Šis straipsnis aptaria fenomenologinės laikysenos, kaip vienos esminių fenomenologinės teorijos ir metodologijos idėjų, praktikavimo sukuriamas galimybes. Filosofinis fenomenologinis metodas yra dažnai kritikuojamas dėl savo sudėtingų idėjų ir per menkų metodinių nurodymų, tačiau šiame straipsnyje teigiu, kad esminės fenomenologinės teorijos ir metodologijos idėjos neturėtų būti suprantamos kaip instrukcijos, o greičiau kaip tam tikri idealizuoti principai, kuriuos būtina modifikuoti į praktines procedūras. Tik tuomet fenomenologinė laikysena leis socialinio darbo tyrėjams bei praktikams ne tik suprasti fenomenologinį metodą, bet ir jį praktikuoti. Straipsnyje aptariami 4 esminiai bruožai, išskiriantys fenomenologinį metodą – fenomenologinė redukcija, patirties aprašymas, patyrimo esminių struktūrų paieška ir intersubjektyvumas. Tačiau kiekvieną šių keturių idealizuotų principų yra įmanoma transformuoti į konkrečias praktines procedūras. Pirmiausia fenomenologinės redukcijos principas turi būti susiaurintas ir transformuotas į susilaikymą nuo išankstinių nuostatų ir išankstinių teorinių prielaidų tiriamojo reiškinio požiūriu. Antrasis idealizuotas patirties aprašymo principas turi būti transformuotas į maksimalų susilaikymą nuo interpretacijos ir patirties aprašymo tikslumo bei detalumo išlaikymą. Trečiasis esminių patirties struktūrų paieškos principas turi būti transformuotas į esminių patirties sudedamųjų dalių paiešką, ne tik detalų patyrimo aprašymą, ir galiausiai ketvirtasis idealizuotas intersubjektyvumo principas reiškia, kad aprašyta ir suabstraktinta patirties struktūra turėtų būti patikrinama kartu su tyrimo dalyviu ar remiantis jo aprašymu. Kiekvieno šių keturių principų laikymasis turi lemiamos reikšmės fenomenologinės analizės kokybei, tačiau kyla sunkumų juos praktiškai taikant tiek moksliniuose tyrimuose, tiek kasdienėje socialinio darbo praktikoje. Straipsnyje aptariamos ir siūlomos kelios konkrečios procedūros, kurios leidžia tyrėjams bei praktikams disciplinuoti ir treniruoti savo protą fenomenologinei laikysenai, panašiai kaip fiziniai pratimai treniruoja kūną. Fenomenologinės laikysenos praktikavimo rezultatai yra reikšmingi ne tik socialinio darbo tyrimams, bet taip pat kuria naujas galimybes ir socialinio darbo praktikoje ir gali būti siejami su tokių idealių idėjų kaip empatija, pagarba ar atjauta supratimu ir praktikavimu.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"